In gesprek met jou - Luisterkind

Privacyverklaring

In gesprek met jou - Luisterkind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer jij per e-mail een aanvraag hebt gedaan voor een Luisterkind-afstemming, wordt er persoonlijke en privacygevoelige informatie van jou en/of van je kind verwerkt. Wij verwerken alleen gegevens, die jij ons hebt verstrekt.
Het is goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door In gesprek met jou - Luisterkind, neem dan gerust contact op!

Contactgegevens
In gesprek met jou - Luisterkind
Alyt Vlieg - van der Laan
Poortersveld 133
7327 AG Apeldoorn
E-mail: ay.vdlaan@gmail.com
Website: www.ingesprekmetjou.nl

Gegevens
Wij kunnen de volgende gegevens van jou verwerken:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Bankrekeningnummer
* E-mailadres
* Geboortedatum
* De Luisterkind-afstemming
* Mailwisselingen, soort van de gevraagde Luisterkind-afstemming, achtergrondinformatie en foto's, die je ons stuurt.

Een Luisterkindafstemming kan bij In gesprek met jou - Luisterkind alleen door personen vanaf 16 jaar worden aangevraagd.
In gesprek met jou - Luisterkind heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Omdat wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is raden wij ouders/verzorgers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat In gesprek met jou - Luisterkind zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact op via de mail.

Doelen
In gesprek met jou - Luisterkind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij via de website van In gesprek met jou - Luisterkind een Luisterkindafstemming voor jezelf of voor je kind aanvraagt. Via de mail wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een Luisterkindafstemming te kunnen maken. Gegevens die hiervoor worden verzameld zijn onder andere: naam, geboortedatum, e-mailadres, foto, gezinssamenstelling, vragen die er zijn of problemen waar je tegenaan loopt.
Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor contact over de aangevraagde Luisterkindafstemming, voor het verzenden van de afstemming en voor het verzenden van de factuur.
Verder gebruikt In gesprek met jou - Luisterkind je e-mailadres voor nieuwsbrieven. Deze worden alleen verstuurd om volgers op de hoogte te brengen van acties van haar Luisterkind praktijk of van gezamenlijke acties van Luisterkindwerkers. In een verstuurde nieuwsbrief staat altijd de mededeling dat je je af kunt melden voor het krijgen van deze nieuwbrieven van In gesprek met jou - Luisterkind.
In gesprek met jou - Luisterkind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.

Door de gegevens te verstrekken geef je In gesprek met jou - Luisterkind toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Gebruikte programma's/systemen
Voor het versturen en ontvangen van e-mail maakt In gesprek met jou - Luisterkind gebruik van Gmail en Mozilla Thunderbird.
Verder maakt In gesprek met jou - Luisterkind gebruik van het online boekhoudprogramma Moneybird. Hierin worden je naam, e-mailadres en IBAN nummer opgeslagen. Hoe Moneybird omgaat met privacygevoelige informatie is te lezen in hun privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
In gesprek met jou - Luisterkind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
In gesprek met jou - Luisterkind verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen
In gesprek met jou - Luisterkind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij wetgeving ons daartoe verplicht.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Gegevens die bewaard worden om aan de wettelijke eisen te voldoen (voor en achternaam van de aanvrager, het e-mailadres en het bankrekeningnummer) worden minimaal 7 jaar na de datum van het maken van de Luisterkindafstemming bewaard in een Excel bestand.
Een Luisterkindafstemming wordt 3 maanden bewaard in verband met de mogelijkheid voor vragen over de gemaakte afstemming.
Gegevens die via de mail binnenkomen bij In gesprek met jou - Luisterkind zoals je naam, geboortedatum, foto en e-mailadres, worden opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden 3 maanden bewaard op de server in de programma’s Gmail en Mozilla Thunderbird.

Social Media
In gesprek met jou - Luisterkind maakt gebruik van social media voor het verspreiden van informatie over ontwikkelingen bij In gesprek met jou - Luisterkind en om haar producten onder de aandacht te brengen.
De platforms waar wij gebruik van maken, Facebook en Instagram, hebben hun eigen privacyverklaringen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In gesprek met jou - Luisterkind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou of naar een door jou aangegeven ander/organisatie te sturen.
Voor het inzien, corrigeren of verwijderen van je persoonsgegevens, alsmede voor een verzoek tot gegevensoverdracht of intrekken van je toestemming, of het indienen van een bezwaar op gegevensverwerking, stuurt je een e-mail naar In gesprek met jou - Luisterkind.
Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij je om ons de nodige gegevens te verstrekken op grond waarvan wij je uniek kunnen identificeren. Bijvoorbeeld door het bijvoegen van een kopie van jouw identiteitsbewijs waarvan je, voor de bescherming van je privacy de pasfoto, de MRZ (=Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart hebt gemaakt.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens
In gesprek met jou - Luisterkind neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per mail contact op met In gesprek met jou - Luisterkind.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Mocht je van mening zijn dat wij onvoldoende zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kunt je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan per mail contact op met In gesprek met jou - Luisterkind.

Apeldoorn, 13 februari 2020